Mangazeite, Al2(SO4)(OH)4·3H2O-a new mineral

Gamyanin G. N., Zhdanov Yu. Ya., Zayakina N. V., Gamyanina V. V., Suknev V. S.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2006. V. 135. N 4. P.20–24

 Language: Russian