Yegorovite Na4[Si4O8(OH)4]·7H2O -a new mineral from Lovozero alkaline massif (Kola Peninsula)

Pekov I. V., Zubkova N. V., Chukanov N. V., Zadov A. E., Grishin V. G., Pushcharovsky D. Yu.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2009. V. 138. N 3. P.82–89

 Language: Russian