Depmeierite Na4[Al6Si6O24](PO4,CO3)SUB>1-x·3H2O (x<0.5)-a new cancrinite group mineral from th

Pekov I. V., Olysych L. V., Chukanov N. V., Van K. V., Pushcharovsky D. Yu.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2010. V. 139. N 4. P.63–74

 Language: Russian