Vigrishinite, Zn2Ti4-хSi4O14(OH,H2O,□)8, a new mineral from Lovozero alkaline massif (Kola Peninsula, Russia)

Pekov I. V., Britvin S. N., Zubkova N. V., Chukanov N. V., Bryzgalov I. A., Lykova I. S., Belakovskiy D. I., Pushcharovsky D. Yu.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2012. V. 141. N 4. P.12-27

Full text is available

Language: Russian