Carbonatites of Khalyutinskoye deposit (on the question of their genesis)

Ripp G. S., Khodanovich P. Yu., Kobylkina O. V.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2002. V. 131. N 3. P.119–124

 Language: Russian