Glaciogenic deformations of gold from psephites of Sysolskaya syncline

Glukhov Yu. V., Filippov V. N., Isaenko S. I., Makeev B. A., Terent'ev A. V., Bushenev V. N., Patova V.A.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2006. V. 135. N 3. P.65–76

 Language: Russian