Volume 135, issue 5

Crystal-chemical formulae of tourmaline group minerals and definition of their species belonging

Zolotarev A. A., Frank-Kamentskaya O. V., Rozhdestvenskaya I. V.

Pages 1-11

Mineralogy of oxidized ores of the gold-polymetallic ore deposit Ik-Davlyat (the South Urals)

Belogub E. V., Novoselov K. A., Kotlyarov V. A., Fadina I. B.

Pages 35-43

History of the science

Thugutt-the representative of the Polish-Russian mineralogical school

Treivus E. B. S. J.

Pages 44-47

Minerals and mineral parageneses

Regular intergrowths of minerals within pegmatites of the Ilmeny mountains

Popov V. A., Popova V. I., Polyakov V. O.

Pages 48-59

Two mineralogical types of placer gold from the Chara river basin

Tulayeva E. G., Nikiforova Z. S.

Pages 60-63

Spinel group minerals in rocks of Khibiny alkaline massif (Kola Peninsula)

Ivanyuk G. Yu., Pakhomovsky Ya. A., Konopleva N. G., Yakovenchuk V. N., Menshikov Yu. P., Mikhailova Yu. A.

Pages 64-75

About luminescence of Eu2+ in feldspars of muscovite pegmatites

Sapozhnikova L. N., Moroshkin V. V., Zhukova I. A.

Pages 76-85

The Minkovksy theorem and description of the crystal shape

Voytekhovsky Yu. L., Stepenshchikov D. G., Makarov M. S.

Pages 101-102