Spinel group minerals in rocks of Khibiny alkaline massif (Kola Peninsula)

Ivanyuk G. Yu., Pakhomovsky Ya. A., Konopleva N. G., Yakovenchuk V. N., Menshikov Yu. P., Mikhailova Yu. A.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2006. V. 135. N 5. P.64–75

 Language: Russian