The Minkovksy theorem and description of the crystal shape

Voytekhovsky Yu. L., Stepenshchikov D. G., Makarov M. S.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2006. V. 135. N 5. P.101–102

 Language: Russian