Corundum group minerals in rocks of Khibiny alkaline massif (Kola Peninsula)

Mikhailova Yu. A., Konopleva N. G., Yakovenchuk V. N., Ivanyuk G. Yu., Men'shikov Yu. P., Pakhomovsky Ya. A.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2006. V. 135. N 6. P.41–54

 Language: Russian