Volkhovites-a new type of tektite-like glasses

Skublov G. T., Marin Yu. B., Semikolennykh V. M., Skublov S. G., Tarasenko Yu. N.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2007. V. 136. N 1. P.50–68

 Language: Russian