Elpasolite from a hyperagpaitic pegmatite of Khibiny massif (Kola Peninsula). On the elpasolite symmetry

Pekov I. V., Chukanov N. V., Kononkova N. N., Zubkova N. V., Rabadanov M. Kh., Pushcharovsky D. Yu.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2007. V. 136. N 6. P.76–84

 Language: Russian