Amphiboles of Khibiny alkaline massif (Kola Peninsula, Russia)

Konopleva N. G., Ivanyuk G. Yu., Pakhomovsky Ya. A., Yakovenchuk V. N., Men’shikov Yu. P., Korchak Yu. A.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2008. V. 137. N 1. P.37–53

 Language: Russian