The new mineral oxyvanite V3O5 and the oxyvanite-berdesinskiite V2TiO5 isomorphic join in metamorphic rocks of Sludyanka complex (South Baikal regi

Reznitsky L. Z., Sklyarov E. V., Armbruster T., Ushchapovskaya Z. F., Galuskin E. V., Polekhovsky Yu. S., Barash I. G.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2009. V. 138. N 3. P.70–81

 Language: Russian