About origin of carbonatites at Eastern Taimyr on the base of isotope-geochemical study of zircons

Proskurnin V. F., Petrov O. V., Bagdasarov E. A., Rozinov M. I., Tolmacheva E. V., Larionov A. N., Bil’skaya I. V., Gavrish A. V., Mozoleva I. N., Petrushkov B. S.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2010. V. 139. N 1. P.19-36

 Language: Russian