Volume 139, issue 2

Nano-mineralogy and nano-geochemistry of ores of Uzbekistan gold ore deposits

Koneev R. I., Khalmatov R. A., Mun Yu. S.

Pages 1-14

Mineralogy, geochemistry and genetic peculiarities of high-alumina fenites at the Mont Saint-Hilaire alkaline complex (Quebec, Canada)

Yakovleva O. S., Pekov I. V., Horváth L., Bryzgalov I. A., Yapaskurt V. O., Guseva E. V.

Pages 15-31

On the relationship between niobium oxosilicate mineralization and organic substance in alkaline pegmatites of Khibiny massif (Kola Peninsula)

Chukanov N. V., Pekov I. V., Perepelitsyna E. O., Ermolaeva V. N., Vozchikova C. A.

Pages 32-42

Minerals and mineral parageneses

Minerals of precious and rare metals in ores of Shanuchskoye copper-nickel deposit (Kamchatka)

Stepanov V. A., Gvozdev V. I., Trukhin Yu. P., Kungurova V. E., Molchanova G. B.

Pages 43-58

Precious metals mineralization in the Semyenov-2 hydrothermal sulfide field (MAR, 13° 31` N), the Mid-Atlantic Ridge

Melekestseva I. Yu., Kotlyarov V. A., Khvorov P. V., Ivanov V. N., Beltenev V. E., Dobretsova I. G.

Pages 59-72

Jinshajiangite and bafertisite from the Gremyakha-Vyrmes alkaline complex (Kola Peninsula)

Lykova I. S., Pekov I. V., Kononkova N. N., Shpachenko A. K.

Pages 73-79

Nepheline of Khibiny alkaline massif (Kola Peninsula)

Yakovenchuk V. N., Ivanyuk G. Yu., Konopleva N. G., Korchak Yu. A., Pakhomovsky Ya. A.

Pages 80-91

The unique Ti-Ba-P accessory mineralization of the ultrapotassic Kvalöya dyke, Northern Norway

Zozulya D. R., Savchenko Ye. E., Kullerud K., Ravna E. K., Lyalina L. M.

Pages 100-113

Influence of the size of particles in goethite upon its Mössbauer and magnetic parameters

Morozov V. V., Vasilyev S. V., Morozov A. V.

Pages 123-131