Precious metals mineralization in the Semyenov-2 hydrothermal sulfide field (MAR, 13° 31` N), the Mid-Atlantic Ridge

Melekestseva I. Yu., Kotlyarov V. A., Khvorov P. V., Ivanov V. N., Beltenev V. E., Dobretsova I. G.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2010. V. 139. N 2. P.59–72

 Language: Russian