Fivegite, K4Ca2[AlSi7O17(O2-xOHx)][(H2O)2-xOHx]Cl -a new mineral from the Khib

Pekov I. V., Zubkova N. V., Chukanov N. V., Zadov A. E., Pushcharovsky D. Yu.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2010. V. 139. N 4. P.47–63

 Language: Russian