Volume 139, issue 6

Uniquely rich iodide mineralization in the oxidation zone of Rubtsovkoe base metal deposit (the NW Altai, Russia)

Pekov I. V., Lykova I. S., Bryzgalov I. A., Ksenofontov D. A., Zyryanova L. A., Litvinov N. D.

Pages 1-21

New minerals, classification and nomenclature minerals

Cuprokalininite CuCr2S4-the new sulfospinel from metamorphic rocks of Slyudyanla complex (South Baikal region)

Reznitsky L. Z., Sklyarov E. V., Ushchapovskaya Z. F., Suvorova L. F., Polekhovsky Yu. S., Dzerzhanovsky P., Barash I. G.

Pages 39-49

New minerals. LXIV

Smolyaninova V. N.

Pages 49-69

Ulvöspinel from xenoliths of contact-altered volcanic-sedimentary rocks in nepheline syenites of Kibiny and Lovozero massif (Kola Peninsula)

Ivanyuk G. Yu., Korchak Yu. A., Pakhomovsky Ya. A., Men’shikov Yu. P., Yakovenchuk V. N.

Pages 93-100

High-aluminum titanite in mineral associations of Berezitovoye gold-polymetallic deposit (Uper Priamurye)

Vakh A. S., Avchenko O. V., Karabtsov A. A., Stepanov V. A.

Pages 100-113

Find of nosean in carbonatites of Vishnevye Gory (the Urals)

Popov V. A., Nishanbayev T. P.

Pages 113-117

Open real crystallographic simple forms

Stepenshchikov D. G.

Pages 118-121

Obituaries

Vladimir Mikhailovich Vinokurov

Necrology

Pages 122-124