Cuprokalininite CuCr2S4-the new sulfospinel from metamorphic rocks of Slyudyanla complex (South Baikal region)

Reznitsky L. Z., Sklyarov E. V., Ushchapovskaya Z. F., Suvorova L. F., Polekhovsky Yu. S., Dzerzhanovsky P., Barash I. G.

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2010. V. 139. N 6. P.39–49

 Language: Russian