Volume 149, issue 6

New minerals

Avdeevite, a Na-dominant alkali beryl: definition as valid mineral species and new data

Agakhanov A. A., Stepanenko D. A., Zubkova N. V., Pautov L. A., Pekov I. V., Kasatkin A. V., Karpenko V. Yu., Agakhanova V. A., Škoda R., Britvin S. N., Pushcharovsky D. Yu.

Pages 1–19

Minerals and mineral parageneses

Platinoan vysotskite with inverse zoning and skeletal cooperite in metamorphosed sulphide ores within the eastern flank of the Oktyabrskoye deposit, Norilsk ore field

Spiridonov E. M., Belyakov S. N., Ivanova Yu. A., Egorov K. V., Naumov D. I.

Pages 20-31

Hibbingite and its manganoan variety from metamorphosed pentlandite-putoranite ores at deep levels of the Oktyabrskoye deposit, Norilsk ore field

Spiridonov E. M., Belyakov S. N., Ivanova Yu. A., Egorov K. V., Korotaeva N. N., Naumov D. I., Yapaskurt O. V.

Pages 32-42

A new solid solution with the garnet structure: the berzeliite–schaferite isomorphous series from Fumarole exhalations of the Tolbachik volcano, Kamchatka

Koshlyakova N. N., Pekov I. V., Zubkova N. V., Agakhanov A. A., Turchkova A. G., Kartashov P. M., Sidorov E. G., Pushcharovsky D. Yu.

Pages 69-84

Mineralogical crystallography

Dodecahedron–icosahedral system

Voytekhovsky Yu. L.

Pages 101-109

Letter to the editor

Addition to the article by N.V. Zubkova et al.... published in Zapiski RMO, 2020. N 2

Zubkova N. V. , Pekov I. V. , Chukanov N. V., Chaikovskiy I. I., Yapaskurt V. O., Pushcharovsky D. Yu.

Pages 147-148