Volume 150, issue1

Mineralogy of iron and manganese ores of the Ushkatyn-III deposit, Central Kazakhstan

Brusnitsyn A. I., Perova E. N., Vereshchagin O. S., Britvin S. N., Platonova N. V., Shilovskikh V. V.

Pages 1–29

Prediction of the type of gold deposits according to the native gold mineralogy of the Verkhneamginskaya area (Yakutia)

Nikiforovа Z. S., Anisimova G. S., Sokolov E. P., Kazhenkina A. G.

Pages 30-47

New minerals

Sulfite analogue of alloriite from Sacrofano, Latium, Italy: crystal chemitry and specific features of genesis

Chukanov N. V., Zubkova N. V., Pekov I. V., Giester G., Pushcharovsky D. Yu.

Pages 48-62

Minerals and mineral parageneses

Typomorphism, typochemistry, and isotope-geochemical characteristics of i ron sulfides of the Golets Vysochaishiy deposit (Eastern Siberia)

Tarasova Yu. I., Budyak A. E., Ivanov A.V., Goryachev N. A., Ignatiev A. V., Velivetskaya T. A., Radomskaya T. A., Blinov A. V., Babyak V. N.

Pages 63-76

Zavaritskite from sulfide-magnetite ores of the Aktash skarn deposit (Western Karamazar, North Tadzhikistan)

Yatimov U. A., Belogub E. V., Shilovskikh V. V., Blinov I. A.

Pages 92-100

Mineralogical crystallography

Growth pyramids of {110} faces in natural diamonds

Klepikov I. V., Vasilev E. A., Antonov A. V., Kudryavtsev A. А.

Pages 127-133

Chronicles

The 5th All-Russian conference on organic mineralogy

Kotelnikova E. N.

Pages 134-137