Volume 150, issue 5

Mineralogical crystallography

Mechanisms of phase transitions between Al2SiO5 polymorphs

Samtsevich A. I., Oganov A. R.

Pages 79-91

New data on mineralogy and crystal chemistry of the lovozerite group: unusual varieties of kazakovite and litvinskite

Zubkova N. V., Pekov I. V., Chukanov N. V., Grishin V. G., Koshlyakova N. N., Yapaskurt V. O., Ksenofontov D. A., Turchkova A. G., Pushcharovsky D. Yu.

Pages 134-152