Typomorphism of Autigenic Gold in Riphean Sandstones of the Kyvvozhskoye Goldfield (Volsko-Vymskaya Ridge, Middle Timan)

M. Yu. Sokerin, Yu. V. Glukhov, B. A. Makeev, K. G. Parkhacheva, V. A. Saldin, Yu. S. Simakova, and N. V. Sokerina

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2023. V. 152. N 1. P. 50-61

Language: Russian

 Full text is available on eLibrary.ru