DFT Modeling of the Hydrogen Bonding System in Sampleite

T. L. Panikorovskii, V. N. Yakovenchuk, Ya. A. Pakhomovsky, N. G. Konoplyova, G. Yu. Ivanyuk, A. A. Antonov, V. V. Shilovskikh, and S. V. Krivovichev

Zapiski RMO (Proceedings of the Russian Mineralogical Society). 2023. V. 152. N 5. P. 83-99

Language: Russian

 Full text is available on eLibrary.ru